Giełda papierów wartościowych to instytucja, która organizuje i zapewnia możliwości obrotu papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone przez nią do obrotu. Giełdy papierów wartościowych handlują między innymi takimi papierami wartościowymi jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, kontrakty terminowe, opcje,jednostki indeksowe. Giełdy papierów wartościowych tworzą zaplecze techniczne, które umożliwia robienie rozliczeń między stronami, dokonywanie wypłaty dywidendy, naliczania odsetek a także spełniają funkcje polegające na usprawnianiu obrotów papierami wartościowymi. Obroty na giełdzie papierów wartościowych w większości krajów jest regulowany przez prawo. Wymienić można kilka funkcji giełdy papierów wartościowych: skuteczne zarządzanie rynkiem, gromadzenia kapitału na rozwój, łatwy zakup i sprzedaż udziałów. Na giełdzie możemy się spotkać również z kapitałem spekulacyjnym, są to środki, które są kupowane przez ludzi w celu zarobkowym, związanym ze zmianą kursu. Wyróżnić możemy kilka rodzajów giełd: giełdy towarowe, giełdy instrumentów pieniężnych, giełdy usług, giełdy papierów wartościowych, giełdy transakcji fizycznych, giełdy terminowe, giełdy instrumentów pochodnych. Początek Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce miał miejsce w okresie XX-lecia międzywojennego, a po wojnie w 1991 roku odbyła się pierwsza sesja giełdowa. W giełdzie wzięło wtedy udział 7 domów maklerskich i notowane były akcje 5 spółek, a obrót tamtego dnia wynosił 1,990 zł.

www.igroup.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here